QC Shop
Ảnh minh họa

Trách nhiệm môi trường – một phương diện của trách nhiệm xã hội

Trong bài viết này, tác giả tập trung làm rõ trách nhiệm môi trường với tính cách một phương diện của trách nhiệm xã hội. Trách nhiệm môi trường là khái niệm tương đối mới, là nội dung căn bản của đạo đức môi trường. Theo tác giả, trách nhiệm môi trường của con người ngày càng quan trọng không kém so với trách nhiệm của con người đối với con người; nó không đơn thuần là trách nhiệm với giới tự nhiên, mà quan trọng hơn, con người phải hành động khôn ngoan để không làm tổn hại đến môi trường vì lợi ích của chính con người và các sinh thể khác.

Thời gian đăng:: 07-03-2017 03:11:00 AM | Đã xem: 2189 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tự nhiên , KHCN & MT
Ảnh minh họa

Xây dựng đạo đức sinh thái – một trách nhiệm xã hội của con người đối với tự nhiên

Bài viết nêu lên những đặc trưng cơ bản của đạo đức sinh thái khác với đạo đức xã hội nói chung. Trong quan hệ đạo đức sinh thái, con người bao giờ cũng là chủ thể, còn tự nhiên bao giờ cũng là khách thể; sự tác động giữa chúng chỉ đi theo một chiều là mang lại lợi ích cho con người và xã hội, bỏ quên lợi ích và giá trị nội tại của các khách thể tự nhiên. Vì vậy, con người đã mang lại hậu quả khôn lường cho môi trường sống. Bài viết đã chỉ ra rằng, đạo đức sinh thái đòi hỏi một sự tự ý thức rất cao. Đây chính là chỗ gặp nhau, chỗ gắn bó giữa đạo đức sinh thái và trách nhiệm xã hội của con người đối với tự nhiên. Cuối cùng, bài viết khẳng định, trước vấn đề lợi ích trong nền kinh tế thị trường và thực trạng suy thoái nghiêm trọng của môi trường tự nhiên, vấn đề xây dựng đạo đức sinh thái càng trở nên bức xúc hơn lúc nào hết và phải được tiến hành ở mỗi thành phần cấu trúc của nó: ý thức đạo đức sinh thái, quan hệ đạo đức hành vi, kết hợp đạo đức với trách nhiệm xã hội của con người đối với tự nhiên.

Thời gian đăng:: 11-10-2016 03:21:58 AM | Đã xem: 982 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tự nhiên , KHCN & MT
Arixtốt

Tam đoạn luận trong học thuyết lôgíc của Arixtốt - một “công cụ” của nhận thức khoa học

Trong bài viết này, các tác giả đã phân tích những nét cơ bản trong học thuyết của Arixtốt về tam đoạn luận, đó là các vấn đề liên quan đến “tam đoạn luận”, “tam đoạn luận hoàn thiện” và chỉ ra rằng, hai  tam đoạn luận hoàn thiện nhất thuộc dạng hình I là cơ sở cho mọi chứng minh khoa học, tất cả các tri thức khoa học đều cần phải được chứng minh thông qua tam đoạn luận mà các tam đoạn luận dạng hình II, III đều có thể chứng minh là đúng thông qua các “tam đoạn luận hoàn thiện” dạng hình I, trong đó hai tam đoạn luận chung dạng hình I là hoàn thiện nhất và là cơ sở cho mọi tri thức khoa học. Các tác giả cũng diễn giải một số cách chứng minh các tam đoạn luận dạng hình II, III của Arixtốt bằng cách đưa về các tam đoạn luận dạng hình I - dạng hình hoàn thiện.

Thời gian đăng:: 10-10-2016 04:25:13 AM | Đã xem: 2608 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tự nhiên , Logic học
Ảnh minh họa

Về một số nội dung chưa nhất quán trong lôgíc học truyền thống

Bài viết bàn về hai nội dung quan trọng trong giáo khoa lôgíc học, đó là: 1/ Về tính chu diên của các khái niệm trong phán đoán đơn; 2/ Về các loại hình và cách thức của tam đoạn luận nhất quyết đơn trong lôgíc học truyền thống. Trên cơ sở phê phán theo tiêu chuẩn đúng/sai, đầy đủ/thiếu sót, tác giả đã đề xuất phương án thay thế nhằm góp phần tạo nên sự thống nhất về một số vấn đề đặt ra trong hai nội dung trên.

Thời gian đăng:: 25-02-2016 03:15:14 AM | Đã xem: 1345 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tự nhiên , Logic học
L.Wittgenstein (1889 - 1951)

Những tư tưởng thực chứng lôgíc của L.Wittgenstein trong Luận văn lôgíc - triết học

Bài viết phân tích những tư tưởng thực chứng lôgíc của L.Wittgenstein trong “Luận văn lôgíc - triết học”. Theo L.Wittgenstein, bản chất và cấu trúc của thế giới chính là thế giới ngôn ngữ được tạo nên từ các câu. Ông đã chia câu thành ba loại. Loại thứ nhất là các câu mô tả các sự kiện, có thể xác định được giá trị lôgíc (chân thực hay giả dối) của chúng. Loại thứ hai là các câu (mệnh đề) toán học và lôgíc học. Loại thứ ba là các câu triết học, mà theo L.Wittgenstein, chúng vô nghĩa. Nguyên nhân khiến chúng vô nghĩa là do các nhà triết học sử dụng sai chức năng của ngôn ngữ. Vì vậy, nhiệm vụ của triết học chân chính, như L.Wittgenstein quan niệm, là phân tích ngôn ngữ.

Thời gian đăng:: 25-01-2016 02:45:03 AM | Đã xem: 1226 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tự nhiên , Logic học
Arixtốt (Ảnh minh họa)

Phán đoán phủ định trong lôgíc học Arixtốt

Trong bài viết này, tác giả đã phân tích nhằm làm rõ thêm quan điểm của Arixtốt về phán đoán phủ định; cụ thể là chỉ ra trong trường hợp nào thì các quy luật phi mâu thuẫn và quy luật bài trung được tuân thủ, trong trường hợp nào thì quy luật phi mâu thuẫn được tuân thủ và quy luật bài trung chỉ là ước lệ, hoặc không được tuân thủ,… Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất ý kiến cho rằng, các giáo trình lôgíc hiện nay ở nước ta cần có sự thống nhất trong việc xác định các phán đoán phủ định.

Thời gian đăng:: 12-01-2016 02:21:12 AM | Đã xem: 2295 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tự nhiên , Logic học
Ảnh minh họa

Từ "Lôgíc học biện chứng" của E.V.Ilencốp tới triết học văn hóa ngày nay

Bài viết đã phân tích, luận chứng để làm rõ lôgíc học với chữ L viết hoa mà E.V.Ilencốp xây dựng nhờ sự chú giải những tư tưởng của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác chính là triết học văn hoá. Đồng thời, luận chứng quan điểm của E.V.Ilencốp về sự thống nhất giữa lôgíc học, lý luận nhận thức và phép biện chứng; khẳng định rằng lôgíc học còn phải thống nhất với chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

 

Thời gian đăng:: 11-01-2016 02:31:03 AM | Đã xem: 1551 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tự nhiên , Logic học
Ảnh minh họa

Tiếp cận từ giác độ triết học nền kinh tế nông nghiệp tự cấp, tự túc chuyển lên sản xuất hàng hóa

Dưới góc độ triết học, tác giả tiếp cận ba vấn đề về nền kinh tế nông nghiệp từ tự cấp, tự túc chuyển lên sản xuất hàng hoá. Thứ nhất, phân tích bản chất và hạn chế của nền kinh tế nông nghiệp tự cấp, tự túc. Thứ hai, bàn về bản chất và tính ưu việt của nền kinh tế nông nghiệp sản xuất hàng hoá. Thứ ba, làm rõ việc chuyển kinh tế nông nghiệp từ tự cấp, tự túc lên sản xuất hàng hoá là một quá trình mang tính quy luật, tất yếu, cần có những điều kiện trực tiếp: phát triển lực lượng sản xuất, phân công lao động xã hội, thị trường, năng lực tổ chức và quản lý, nhân tố tài chính, áp dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ... 

Thời gian đăng:: 25-11-2015 02:53:23 AM | Đã xem: 3791 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tự nhiên , KHCN & MT
Ảnh minh họa

Khoa học công nghệ và sự đối thoại giữa các nền văn hóa

Bài viết đề cập đến một vấn đề phức tạp, mang tính toàn cầu – vấn đề quan hệ của khoa học công nghệ với sự đối thoại giữa các nền văn hoá. Theo tác giả, văn minh phương Tây bao gồm hai nền văn hoá: một bên là nền văn hoá mang đậm tính truyền thống, tôn giáo hay tính biểu tượng và bên kia là nền “văn hoá” mang tính khoa học công nghệ. Giữa chúng luôn có sự tương tác, đồng thời cũng có sự khác biệt. Tuy nhiên, không phải khoa học công nghệ đối lập, mà trái lại, nó tạo điều kiện vật chất thuận lợi cho sự đối thoại, giao tiếp giữa các nền văn hoá; hơn thế, bản chất phi văn hoá và xuyên văn hoá của khoa học công nghệ là một loại mẫu số chung cho sự đa dạng văn hoá.

 

Thời gian đăng:: 24-11-2015 11:15:19 PM | Đã xem: 962 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tự nhiên , KHCN & MT
Ảnh minh họa

Quan điểm phát triển khoa học mang đầy đủ thành quả lý luận của tiêu chí thời đại(*)

Trong khi kiên trì con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sáng tạo nên quan điểm phát triển mới – quan điểm phát triển khoa học. Quan điểm phát triển khoa học chứa đựng nội hàm phong phú và sâu sắc: lấy dân làm gốc, phát triển toàn diện, hài hoà và lâu dài. Nó xoay quanh chủ đề cơ bản – phát triển, trả lời cho những vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng: tại sao phải phát triển và phát triển như thế nào. Theo đó, quan điểm phát triển khoa học lấy dân làm gốc là bước tiến trọng đại của lý luận phát triển, là thành quả lý luận mang tính đặc trưng của thời đại.

Thời gian đăng:: 24-11-2015 11:10:08 PM | Đã xem: 1420 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tự nhiên , KHCN & MT
Ảnh minh họa

Một số yếu tố bên ngoài tác động đến sự phát triển của toán học

Tập trung phân tích sự tác động của thực tiễn xã hội, của các khoa học khác, của văn hoá và triết học đến sự phát triển của toán học, tác giả đã khẳng định: cũng như tất cả các khoa học khác, toán học không thể phát triển được nếu không dựa vào các yếu tố bên ngoài này, nhất là triết học duy vật biện chứng và đến lượt mình, sự phát triển của toán học đã dẫn đến sự hợp tác và tương tác ngày càng sâu rộng hơn của nó với thực tiễn xã hội, với các ngành khoa học khác, nhất là các ngành khoa học xã hội – những ngành mới đối với các ứng dụng toán học.

Thời gian đăng:: 24-11-2015 11:04:10 PM | Đã xem: 1360 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tự nhiên , KHCN & MT
Ảnh minh họa

Giáo dục đạo đức sinh thái vì sự phát triển bền vững cho con người và giới tự nhiên

Giáo dục đạo đức sinh thái vì sự phát triển bền vững cho con người và giới tự nhiên, trước hết phải xuất phát từ sự nhận thức đúng đắn mối quan hệ giữa con người và tự nhiên, xây dựng một cách có ý thức hoạt động thực tiễn của con người phù hợp với quy luật của tự nhiên. Giáo dục đạo đức sinh thái phải được coi là một quá trình giáo dục về nhận thức khoa học, đạo đức, thẩm mỹ, chính trị trong lĩnh vực sinh thái nhằm trang bị cho con người khả năng chủ động, tích cực tham gia vào hoạt động cải tạo, bảo vệ môi trường tự nhiên trên cơ sở nắm vững ý thức đạo đức sinh thái, quan hệ đạo đức sinh thái, hành vi đạo đức sinh thái.

Thời gian đăng:: 24-11-2015 04:08:31 AM | Đã xem: 1793 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tự nhiên , KHCN & MT
Ảnh minh họa

Nhận thức - Đồ thức - Tính khách quan(*)

Trong hoạt động nhận thức, con người không chỉ tiếp nhận thông tin tập hợp thành “bản mã tín hiệu”, mà còn lý giải ý nghĩa của nó. Cái “bản mã tín hiệu” đó chính là đồ thức nhận thức. Đồ thức nhận thức là phương thức tiến hành nhận thức và biểu đạt tri thức của con người. Nó vừa biểu hiện tính chỉnh thể của các yếu tố trong quá trình nhận thức, vừa chỉ ra phương thức tồn tại và phát triển cơ bản của nhận thức. Theo tác giả, quá trình chủ thể nhận thức xuất phát từ những đồ thức chung và thông qua sự điều chỉnh từng bước để nắm bắt đúng đối tượng biểu hiện một cách cụ thể nhận thức của con người đi từ tính chủ quan đến tính khách quan như thế nào.

Thời gian đăng:: 23-11-2015 10:20:12 PM | Đã xem: 1306 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tự nhiên , Logic học
Ảnh minh họa

Lôgíc mờ và ứng dụng của nó trong trí tuệ nhân tạo

Bài viết giới thiệu lôgíc mờ – một khuynh hướng lôgíc phi cổ điển, trong đó tập trung vào một số vấn đề cơ bản nhất: khái niệm tập mờ và hàm đặc trưng; khái niệm lôgíc mờ, chủ yếu là lôgíc mệnh đề mờ và một số quy tắc lôgíc mệnh đề mờ. Trên cơ sở đó, tác giả phân tích vai trò, ứng dụng của lôgíc mờ trong việc xác lập hệ điều khiển mờ, một thành tựu trí tuệ nhân tạo. Theo tác giả, nhờ sử dụng được các kinh nghiệm vận hành đối tượng và xử lý điều khiển của các chuyên gia trong thuật toán điều khiển, hệ điều khiển mờ có khả năng tiến gần với tư duy điều khiển của con người.

Thời gian đăng:: 22-11-2015 10:02:03 PM | Đã xem: 3159 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tự nhiên , Logic học
Ảnh minh họa

Về khái niệm "lôgíc hình thức"

Trong bài viết này, tác giả đã trình bày quan điểm của mình về khái niệm “lôgíc hình thức”. Dựa vào việc phân tích “tính hình thức” của tư duy trong quan hệ với nội dung tư duy ở đối tượng của lôgíc hình thức, các hình thức suy luận và các quy luật cơ bản của tư duy, kể cả các phán đoán phức, tác giả đã luận chứng để làm rõ rằng, trong các sách giáo khoa lôgíc học hiện nay, tư duy được nghiên cứu chủ yếu về mặt hình thức, còn mặt nội dung chiếm địa vị thứ yếu; rằng, trong lôgíc hình thức, tính đúng đắn của tư duy có tính thứ nhất, được coi trọng xem xét hơn, nhưng chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ để tư duy nhận thức được chân lý khách quan là tính chân thực về mặt nội dung của nó.

Thời gian đăng:: 22-11-2015 01:25:00 AM | Đã xem: 7275 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tự nhiên , Logic học
Ảnh minh họa

Vai trò sáng tạo của tư duy toán học trong nhận thức khoa học

Để làm rõ vai trò sáng tạo của tư duy toán học trong nhận thức khoa học, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và luận giải sự thay đổi vai trò của toán học trong lịch sử nhận thức khoa học từ lập trường của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Từ chỗ là công cụ chỉnh lý các luận điểm có được từ nhận thức kinh nghiệm, toán học đã đưa ra các dự đoán vượt trước cho những phát kiến mang tính lý luận. Từ chỗ là công cụ chế biến thông tin, toán học đã tham gia vào quá trình nhận thức quy luật. Và, từ chỗ là công cụ bổ trợ cho nghiên cứu, toán học đã trở thành phương tiện nghiên cứu được sử dụng thường xuyên và nhiều khi là công cụ duy nhất có hiệu lực trong hoạt động khoa học.

Thời gian đăng:: 21-11-2015 01:20:47 AM | Đã xem: 2364 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tự nhiên , KHCN & MT
Ảnh minh họa

Phát triển bền vững trên nền tảng sự đồng tiến hóa giữa con người và tự nhiên

Môi trường tự nhiên là điều kiện sống vô cùng cần thiết và không thể thay thế đối với con người. Trong điều kiện hiện nay, khi mà vấn đề môi trường sống đã trở thành một vấn đề toàn cầu, cả hai khuynh hướng hoặc là tuyệt đối hoá yêu cầu bảo vệ môi trường đến mức cực đoan, hoặc là chỉ quan tâm đến tăng trưởng kinh tế đều không đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội hiện đại. Bởi vậy, phát triển bền vững, trong đó bảo đảm sự kết hợp hài hoà giữa mục tiêu kinh tế, mục tiêu xã hội và mục tiêu bảo vệ môi trường, là sự lựa chọn đúng đắn và phù hợp với quy luật khách quan. Nền tảng của sự phát triển bền vững chính là dựa trên sự đồng tiến hoá giữa con người và tự nhiên. Triết lý của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác đã chỉ rõ cơ sở hiện thực của chiến lược phát triển bền vững; nó không chỉ khẳng định vai trò của con người, mà còn làm nổi bật sự quy định lẫn nhau của lịch sử tự nhiên và lịch sử xã hội, sự đồng tiến hoá của con người và tự nhiên.  

Thời gian đăng:: 21-11-2015 12:40:33 AM | Đã xem: 952 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tự nhiên , KHCN & MT
Ảnh minh họa

Phán đoán đơn trong lôgíc học hình thức truyền thống: Một số vấn đề cần quan tâm

Bài viết đã phân tích hai vấn đề: phán đoán đơn nào là đối tượng nghiên cứu của lôgíc học hình thức truyền thống và tính chu diên của các danh từ trong phán đoán đơn. Theo tác giả, trong các loại phán đoán đã có giá trị, phán đoán chưa có giá trị, phán đoán không tất nhiên và phán đoán tất nhiên, lôgíc học hình thức truyền thống chỉ nghiên cứu phán đoán đã có giá trị và phán đoán tất nhiên. Đặc biệt, tác giả đã luận chứng để làm rõ ý kiến cho rằng, S chu diên trong công thức phán đoán toàn thể, không chu diên trong công thức phán đoán bộ phận, còn P chu diên trong công thức phán đoán phủ định, riêng trong hai công thức phán đoán " SÎ P và $ S Î P thì P không chu diên.

Thời gian đăng:: 18-11-2015 05:01:26 AM | Đã xem: 6603 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tự nhiên , Logic học
Ảnh minh họa

Vai trò của các nguyên tắc, phạm trù lôgíc biện chứng đối với việc rèn luyện năng lực tư duy biện chứng

Cùng với phép biện chứng và nhận thức luận mácxít, lôgíc biện chứng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc xây dựng, rèn luyện năng lực tư duy biện chứng. Với tính cách một khoa học, lôgíc biện chứng có những nguyên tắc và phạm trù xác định. Trong bài viết này, tác giả đã phân tích và góp phần làm rõ vai trò, ý nghĩa của các nguyên tắc, như nguyên tắc khách quan, nguyên tắc toàn diện, nguyên tắc phát triển, nguyên tắc lịch sử – cụ thể, nguyên tắc thực tiễn, cùng với các phạm trù lịch sử và lôgíc, cụ thể và trừu tượng của lôgíc biện chứng trong quá trình nhận thức; coi việc nắm vững và vận dụng thành thạo những nguyên tắc, phạm trù đó là điều kiện để rèn luyện, phát triển năng lực tư duy biện chứng.

Thời gian đăng:: 18-11-2015 02:39:11 AM | Đã xem: 6125 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tự nhiên , Logic học
Ảnh minh họa

Phác thảo về kinh tế học sinh thái mácxít(*)

C.Mác là nhà lý luận tiên phong khẳng định rằng, con người nên tuân theo cách phát triển bền vững. Học thuyết của ông là học thuyết giải phóng con người và tự nhiên, làm thành giá trị và nguyên tắc cao nhất của kinh tế học sinh thái mácxít. Tác giả bài viết cho rằng, theo nghĩa rộng, kinh tế học sinh thái mácxít là khoa học vạch ra quy luật, cơ chế tổ chức thống nhất, sự vận động và phát triển của nó. Kinh tế học mácxít không có sự kết nối giữa lý luận kinh tế học và tư tưởng sinh thái của C.Mác, không làm rõ ý nghĩa của môi trường sinh thái tự nhiên đối với nền văn minh hiện đại, với sự phát triển kinh tế – xã hội của con người. Do vậy, xây dựng kinh tế học sinh thái mácxít mang đặc sắc Trung Quốc là một nhiệm vụ quan trọng của các nhà nghiên cứu kinh tế mácxít Trung Quốc. 

Thời gian đăng:: 18-11-2015 02:30:32 AM | Đã xem: 1087 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tự nhiên , KHCN & MT

Các tin khác

1 2 3  Trang sau
 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất