Thông tin về nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2018

Từ ngày 04 đến ngày 7/12/2018, tại Viện Triết học, 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, 21 đề tài cấp cơ sở đã được nghiệm thu. Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá các đề tài đáp ứng được yêu cầu, thực hiện đúng theo hợp đồng, các sản phẩm đều đạt chất lượng. Kết quả là, có 01 đề tài được xếp loại Xuất sắc; loại Khá: 20 đề tài.

 

Tác giả: Phòng QLKH & HTQT

Nguồn: Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam