Một số quan điểm cơ bản cần nắm vững trong đổi mới mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ Một số quan điểm cơ bản cần nắm vững trong đổi mới mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ
(11/08/2021)
Quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” không chỉ là vấn đề lý luận quan trọng, mà còn là vấn đề thực tiễn cấp thiết, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Trong bài viết này, tác giả trình bày và luận giải sáu quan điểm cơ bản cần nắm vững trong quá trình đổi mới mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Việc đổi mới mối quan hệ này phải được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự tham gia tích cực của các ngành, các cấp cũng như sự hưởng ứng của toàn dân.
Về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay Về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay
(09/07/2021)
Không chỉ khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang là nhân tố quyết định những thành tựu to lớn của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong bài viết này, tác giả còn làm rõ vì sao chúng ta cần đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, phương hướng và một số vấn đề hiện đang được đặt ra đối với việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước.
Tư tưởng chỉ đạo, phương châm và nội dung cơ bản về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam Tư tưởng chỉ đạo, phương châm và nội dung cơ bản về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam
(16/06/2021)
Bài viết phân tích một số vấn đề lý luận cơ bản nhằm góp phần làm rõ tư tưởng chỉ đạo, phương châm, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam. Trong đó, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: thứ nhất, kiên định, đổi mới và phát triển là tư tưởng chủ đạo trong quá trình đổi mới ở Việt Nam; thứ hai, giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội, phát huy mọi nguồn lực nhằm phát triển đất nước bền vững là phương châm cơ bản; thứ ba, luận giải những nội dung cơ bản về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến vai trò của nhà nước Ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến vai trò của nhà nước
(11/11/2021)
Toàn cầu hóa ảnh hưởng rất lớn đến nhà nước ở các quốc gia: hạn chế chủ quyền, hạn chế tính tự chủ trong chính sách kinh tế - xã hội, chịu sự ràng buộc quốc tế… Tuy nhiên, điều đó không hề phủ nhận vai trò của nhà nước; ngược lại, càng khẳng định vai trò to lớn và quan trọng của nhà nước trong bối cảnh mới. Mặc dù vậy, sự tác động của toàn cầu hóa đòi hỏi các nhà nước phải điều chỉnh, cải cách một cách cơ bản tổ chức và hoạt động của mình.
Về cách tiếp cận khoa học đối với khái niệm “cách mạng trong quân sự”. Về cách tiếp cận khoa học đối với khái niệm “cách mạng trong quân sự”.
(28/10/2021)
Trên cơ sở quan điểm mácxít về cách mạng và cách mạng xã hội, trong bài viết này, tác giả đã phân tích và đưa ra định nghĩa về cách mạng trong quân sự, làm rõ sự giống nhau và khác nhau giữa cách mạng trong quân sự với cách mạng xã hội trong các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Trong đó, tác giả đã tập trung phân tích sáu khía cạnh hay sáu nội dung cơ bản của khái niệm “cách mạng trong quân sự”.
Vấn đề lựa chọn mô hình phát triển kinh tế ở Việt Nam Vấn đề lựa chọn mô hình phát triển kinh tế ở Việt Nam
(28/10/2021)
Bài viết khẳng định sự lựa chọn mô hình phát triển kinh tế ở nước ta trong giai đoạn đổi mới là tất yếu khách quan và phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước. Trên cơ sở làm rõ quá trình hình thành mô hình phát triển kinh tế tổng quát của Đảng qua các kỳ Đại hội, tác giả đã lý giải rằng, việc xây dựng mô hình phát triển kinh tế hiện nay là một quá trình vừa tìm tòi, vừa có sự đổi mới trong nhận thức của Đảng ta về vai trò của kinh tế thị trường trong sự nghiệp phát triển đất nước. Theo tác giả, những thành tựu của đất nước trong tiến trình đổi mới đã chứng tỏ mô hình phát triển kinh tế mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn là đúng đắn và phù hợp với lý luận chung về sự phát triển.
Từ sự xướng hoạ giữa Lê Quý Đôn với sứ giả Triều Tiên, suy ngẫm về văn học đi sứ Đông Á Từ sự xướng hoạ giữa Lê Quý Đôn với sứ giả Triều Tiên, suy ngẫm về văn học đi sứ Đông Á
(18/11/2021)
Sau khi trình bày một cách vắn tắt nội dung xướng hoạ văn thơ giữa Lê Quý Đôn với đoàn sứ giả Triều Tiên - Hồng Khải Hy tại kinh đô nhà Thanh (Bắc Kinh) đời Càn Long năm thứ 26 (1760), tác giả đã trình bày những suy tư của mình về văn học đi sứ, về khả năng và triển vọng của việc nghiên cứu văn học đi sứ Đông Á, về vai trò của văn thơ chữ Hán với quan hệ ngoại giao giữa các nước trong khu vực này.
So sánh “tự giác văn học” của thi tăng Đinh, Lê, Lý với thi tăng Đường, Tống (phần hai). So sánh “tự giác văn học” của thi tăng Đinh, Lê, Lý với thi tăng Đường, Tống (phần hai).
(17/08/2021)
Trong phần thứ hai này, bài viết trình bày và phân tích “Tự giác văn học của thi tăng Đường, Tống Trung Quốc”. Theo tác giả, văn học của thi tăng Đường, Tống có sự tự giác cao độ. Trong đó, bài viết đi sâu vào hai vấn đề: 1) Bát nhã li văn tự tướng, văn tự vi ma sự (Trí tuệ Bát nhã tách rời khỏi chữ nghĩa, văn tự là việc ma chướng); 2) Không từ bỏ câu chữ, chữ nghĩa với Đạo không phải là hai thứ khác biệt. Theo tác giả, nếu đặc điểm của thi tăng Đinh, Lê, Lý là gắn liền với văn trị, thì đặc điểm của thi tăng Đường, Tống là phát triển độc lập với việc đế vương thiên hạ.
So sánh “tự giác văn học” của thi tăng Đinh, Lê, Lý với thi tăng Đường, Tống (phần một) So sánh “tự giác văn học” của thi tăng Đinh, Lê, Lý với thi tăng Đường, Tống (phần một)
(09/07/2021)
So sánh “tự giác văn học” của thi tăng Đinh, Lê, Lý với thi tăng Đường, Tống, trong phần thứ nhất này, trước hết bài viết đề cập tới “Nhân duyên văn học Phật giáo Việt Nam – Trung Quốc”. Theo tác giả, từ giữa thế kỷ VII, quan hệ giữa giới Phật giáo Trung Quốc và An Nam ngày càng mật thiết. Sự giao lưu văn hóa Phật giáo này không chỉ có ích cho việc học tập thơ Đường và thúc đẩy sự phát triển văn học cổ điền Việt Nam, mà còn góp phần làm nên công lao “văn trị” (dùng văn để giữ nước) và địa vị trọng yếu của thi tăng ba triều Đinh, Lê, Lý.
Về vị trí của nền thần học triết học Tây Âu Trung cổ Về vị trí của nền thần học triết học Tây Âu Trung cổ
(29/11/2021)
Trên cơ sở trình bày một cách vắn tắt về những nội dung căn bản nhất của nền thần học triết học Tây Âu Trung cổ, trong bài viết này, tác giả đã sơ bộ đưa ra những đánh giá về vị trí của nền thần học triết học này với hy vọng người đọc có được cái nhìn đúng đắn, khách quan về nó.
Quan niệm của B.Russell về tôn giáo Quan niệm của B.Russell về tôn giáo
(28/10/2021)
B.Russell không chỉ có đóng góp vào việc phát triển triết học phân tích, mà còn vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Phân tích những cống hiến của ông trong lĩnh vực tôn giáo, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và luận giải quan niệm của ông về: 1. Mối quan hệ giữa tôn giáo và khoa học; 2. Niềm tin tôn giáo; 3. Những đóng góp của tôn giáo trong nền văn minh nhân loại.
Xôcrát với châm ngôn “Hãy nhận thức chính mình” Xôcrát với châm ngôn “Hãy nhận thức chính mình”
(22/09/2021)
“Hãy nhận thức chính mình” - đó là câu cách ngôn được ghi tại đền Apôlông ở Đenphy. Theo truyền thuyết, tác giả của câu cách ngôn này là Hylông - một trong bảy nhà thông thái của Hy Lạp cổ đại(1). Đền Apôlông là nơi có uy quyền rất lớn đối với mọi người dân Hy Lạp. Tương truyền rằng, khi sấm truyền ý nguyện của cha mình là thần Dớt, bản thân Apôlông đã đưa ra lời tiên tri thông qua miệng một nhà tiên tri của thành phố Đenphy.
V.I.Lênin nói về thái độ của người cộng sản đối với tôn giáo trong cách mạng xã hội chủ nghĩa V.I.Lênin nói về thái độ của người cộng sản đối với tôn giáo trong cách mạng xã hội chủ nghĩa
(18/11/2021)
Bài viết trình bày và luận giải quan điểm của V.I.Lênin về thái độ của người cộng sản đối với tôn giáo trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đó, tác giả cho rằng một đảng cầm quyền vô thần, duy vật không phủ nhận sự tồn tại của tôn giáo như một nhu cầu tinh thần, đức tin cho con người, song phải có thái độ dứt khoát với xu hướng và biểu hiện tiêu cực của tôn giáo, phải chống lại thứ chủ nghĩa thần bí, phê phán quan điểm coi tôn giáo là “việc riêng tư” không chịu sự quản lý của nhà nước.
Những điều cốt yếu trong di sản Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc để phát triển dân tộc tới chủ nghĩa xã hội Những điều cốt yếu trong di sản Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc để phát triển dân tộc tới chủ nghĩa xã hội
(18/11/2021)
Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là sự vận dụng sáng tạo, mà còn là sự phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin trong thực tiễn cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới ở thời đại mới – thời đại sinh thành chủ nghĩa xã hội hiện thực và quá độ tới chủ nghĩa xã hội. Ở Việt Nam, thời đại ấy là thời đại của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Những điều cốt yếu trong di sản Hồ Chí Minh là tư tưởng về giải phóng dân tộc, về cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc; về Đảng cách mạng chân chính với tư cách Đảng kiểu mới; về chủ nghĩa xã hội và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và sự hiện thực hoá trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và sự hiện thực hoá trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam
(21/10/2021)
Trong bài viết này, tác giả đã trình bày một cách khái quát và luận giải những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội, trong quan niệm của Hồ Chí Minh, là một xã hội mới về chất, các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội phát triển đến trình độ cao; là xã hội hướng đến giải phóng con người, cho con người và vì con người. Nói cách khác, theo Hồ Chí Minh, đặc trưng mang tính bản chất của chủ nghĩa xã hội là dân giàu, nước mạnh. Đồng thời, tác giả đã phân tích quá trình hiện thực hóa những tư tưởng của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội trong hơn 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới ở Việt Nam, làm rõ những thành tựu to lớn đã đạt được trên các lĩnh vực của đời sống xã hội cũng như những vấn đề đặt ra mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cần tiếp tục phấn đấu thực hiện trong thời gian tới.
Tư tưởng kết hợp đức trị với pháp trị trong đường lối trị nước của triều đại Lê sơ và ý nghĩa lịch sử của nó Tư tưởng kết hợp đức trị với pháp trị trong đường lối trị nước của triều đại Lê sơ và ý nghĩa lịch sử của nó
(29/11/2021)
Trên cơ sở làm rõ một số tiền đề cơ bản của đường lối trị nước kết hợp giữa “đức trị” và “pháp trị” dưới thời Lê sơ, bài viết đã làm rõ nội dung chủ yếu của đường lối trị nước đó cũng như sự kết hợp giữa yếu tố đức trị và pháp trị. Đồng thời, tác giả cũng làm rõ ý nghĩa lịch sử của đường lối trị nước kết hợp giữa đức trị và pháp trị của triều đại Lê sơ đối với các triều đại phong kiến Việt Nam sau đó.
Sự “hỗn nguyên” trong triết học Sự “hỗn nguyên” trong triết học
(25/11/2021)
Trong bài viết này, tác giả đã đưa ra những ý kiến của mình nhằm trao đổi về bài viết của tác giả Vũ Minh Tâm có tiêu đề “Triết lý truyền thống ở Việt Nam về vũ trụ” trên một số khía cạnh, như cách hiểu và sử dụng các khái niệm, đánh giá về văn hiến Việt Nam hoặc vấn đề phương pháp luận triết học…
Tư duy hướng nội của Phật giáo và vai trò của nó trong tư duy của người Việt Tư duy hướng nội của Phật giáo và vai trò của nó trong tư duy của người Việt
(18/10/2021)
Theo bài viết, tư duy hướng nội của Phật giáo không chỉ là một sản phẩm đặc thù của lịch sử tư duy Ấn Độ, mà còn là một trong những đặc trưng nổi bật của tư duy phương Đông. Thực chất của tư duy hướng nội là sự nhận thức hướng vào trong, để tâm tĩnh lặng và nhờ đó, “thấy được sự vật như chúng tồn tại”. Đó chính là cơ sở của giáo lý giải thoát của Phật giáo. Đồng thời, bài viết chỉ ra rằng, do Việt Nam tiếp thu Phật giáo khá sớm nên sự ảnh hưởng của tư duy hướng nội tới tư duy người Việt trong lịch sử là khá đậm nét và phổ biến, từ giới Phật học tới giới trí thức phong kiến và tầng lớp bình dân ở Việt Nam.
Về vai trò của đạo đức mới trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay Về vai trò của đạo đức mới trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay
(11/11/2021)
Trong bài viết này, tác giả đã phân tích và luận chứng nhằm góp phần khẳng định và làm rõ thêm vai trò đặc biệt quan trọng của đạo đức mới – đạo đức cách mạng, đạo đức xã hội chủ nghĩa trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay trên các bình diện: kinh tế, chính trị, bản sắc văn hoá, chống tham nhũng và chống âm mưu diễn biến hoà bình… Trên cơ sở đó, tác giả nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng và tạo điều kiện cho đạo đức mới khẳng định vị thế thống trị trong đời sống xã hội ở nước ta hiện nay.
Quan điểm của Hồ Chí Minh về y đức và ý nghĩa đối với ngành y hiện nay Quan điểm của Hồ Chí Minh về y đức và ý nghĩa đối với ngành y hiện nay
(22/09/2021)
Trong bài viết này, tác giả đã phân tích làm sáng tỏ quan điểm của Hồ Chí Minh về y đức, trong đó tập trung vào hai nội dung cơ bản: người thầy thuốc phải có lương tâm và trách nhiệm đối với người bệnh, người thầy thuốc phải đoàn kết với đồng nghiệp. Theo tác giả, những tư tưởng của Hồ Chí Minh về y đức có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và giá trị thực tiễn to lớn, cần được ngành y tế vận dụng một cách sáng tạo nhằm xây dựng các chuẩn mực đạo đức của người thầy thuốc trong điều kiện nước ta hiện nay.
Về mối liên quan nội tại giữa quyền lợi và vật phẩm công Về mối liên quan nội tại giữa quyền lợi và vật phẩm công
(27/08/2021)
Bài viết đã luận giải nhằm làm rõ mối liên hệ nội tại giữa quyền lợi và vật phẩm công. Theo tác giả, quyền hưởng dụng vật phẩm công là nội dung quan trọng của quyền lợi cơ bản, việc cung cấp quyền được hưởng vật phẩm công là biện pháp cần thiết để xóa bỏ sự bất bình đẳng, pháp luật là công cụ trợ giúp thực hiện quyền được hưởng vật phẩm công của công dân, cung cấp vật phẩm công một cách tương xứng là yếu tố bảo đảm việc thực hiện quyền con người.
Xung đột văn hoá Xung đột văn hoá
(25/11/2021)
Làm rõ khái niệm “xung đột”, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và phân tích vấn đề “xung đột văn hoá”, “xung đột văn hoá thuần tuý” và “xung đột nhìn từ góc độ văn hoá” trong thời đại ngày nay. Từ những luận giải đó, tác giả đã đi đến khẳng định, bổ sung cho việc nghiên cứu xung đột bằng cách tiếp cận văn hoá và đưa văn hoá như một tham số vào trong các phân tích về xung đột và giải quyết xung đột là cái cần thiết trong thời đại ngày nay.
Thời hiện đại còn lại những gì? Triết học và văn hoá trong tiến trình tới kỷ nguyên toàn cầu. (Phần một) Thời hiện đại còn lại những gì? Triết học và văn hoá trong tiến trình tới kỷ nguyên toàn cầu. (Phần một)
(25/11/2021)
Trong bài viết này, tác giả tập trung làm rõ những đặc trưng của tính hiện đại còn lưu giữ lại trong suy tư triết học trong kỷ nguyên toàn cầu. Để giải quyết vấn đề trên, tác giả đã luận giải hai vấn đề cơ bản: 1/ Triết học “xuất hiện từ văn hóa” có nghĩa là gì? 2/ Những luận điểm cho vấn đề triết học xuất hiện từ văn hóa.
Vấn đề lợi ích kinh tế của người nông dân trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay Vấn đề lợi ích kinh tế của người nông dân trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay
(28/10/2021)
Trên cơ sở phân tích lợi ích kinh tế với tính cách động lực trực tiếp thúc đẩy con người hoạt động tích cực, năng động và sáng tạo, trong bài viết này, tác giả đã luận giải nhằm nêu rõ vấn đề lợi ích kinh tế của người nông dân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói chung và công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nói riêng ở nước ta hiện nay. Đồng thời, tác giả cũng đề cập đến một số vấn đề nhằm đảm bảo lợi ích của người nông dân trên tinh thần tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ quá trình phát triển.
Giữ gìn và ngưỡng mộ sự sống - trách nhiệm xã hội của mỗi chúng ta trong nền kinh tế thị trường Giữ gìn và ngưỡng mộ sự sống - trách nhiệm xã hội của mỗi chúng ta trong nền kinh tế thị trường
(08/09/2021)
Tuân thủ quy luật giá trị chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ và hơn nữa, đó không phải là trách nhiệm tối cao, trách nhiệm nền tảng cho cuộc sống của chúng ta trong điều kiện kinh tế thị trường. Trách nhiệm xã hội cao nhất của chúng ta chính là giữ gìn và ngưỡng mộ sự sống. Trách nhiệm này đã được đề cập nhiều trong các di sản tư tưởng triết học của phương Đông, phương Tây, trong Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo cũng như trong tư tưởng của Hồ Chí Minh.
Bảo vệ môi trường từ góc độ đạo đức Bảo vệ môi trường từ góc độ đạo đức
(08/09/2021)
Bài viết xem xét, phân tích vấn đề bảo vệ môi trường từ góc độ đạo đức. Theo tác giả, ưu thế của bảo vệ môi trường từ phương diện đạo đức là sự tự giác, đặc biệt là sự tự nguyện của các chủ thể (cá nhân, nhóm xã hội, cộng đồng, quốc gia) - điều mà các phương diện khác (kinh tế – kỹ thuật, pháp luật) không có được. Từ đó, tác giả cho rằng cần thiết phải xây dựng đạo đức môi trường nhằm điều chỉnh hành vi của con người trong mối quan hệ với tự nhiên; rằng, thực hiện đạo đức môi trường là bổn phận của tất cả mọi người, của toàn nhân loại.
Ô nhiễm môi trường ở nước ta hiện nay - Thực trạng và một số giải pháp khắc phục Ô nhiễm môi trường ở nước ta hiện nay - Thực trạng và một số giải pháp khắc phục
(31/03/2021)
Bài viết góp phần làm rõ thực trạng ô nhiễm môi trường ở nước ta trên các phương diện: ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí; đồng thời, phân tích một số nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan dẫn tới sự ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như hiện nay. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất, luận chứng một hệ thống các giải pháp nhằm ngăn chặn hiệu quả những hành vi gây ô nhiễm môi trường, hướng tới cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam.
Bàn thêm về tính chu diên của các thuật ngữ trong phán đoán đơn Bàn thêm về tính chu diên của các thuật ngữ trong phán đoán đơn
(22/09/2021)
Tính chu diên của các thuật ngữ trong phán đoán đơn là một trong những vấn đề quan trọng của lôgíc học và được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu. Trong bài viết này, tác giả đã đưa ra ý kiến của mình nhằm trao đổi về cách lập luận của một số tác giả khác về tính chu diên của các thuật ngữ trong phán đoán đơn. Theo tác giả bài viết, việc làm rõ tính chu diên của các thuật ngữ trong phán đoán đơn là cơ sở để thực hiện đúng các thao tác lôgíc của phán đoán và suy luận, góp phần xây dựng tư duy lôgíc.
Một số điểm tương đồng và dị biệt giữa lôgíc và ngôn ngữ tự nhiên Một số điểm tương đồng và dị biệt giữa lôgíc và ngôn ngữ tự nhiên
(24/06/2021)
Ngôn ngữ không chỉ có chức năng giao tiếp, mà còn có chức năng là công cụ tư duy, là cái “vỏ vật chất" của tư duy; còn lôgíc chỉ mối liên hệ bên trong của các yếu tố cấu thành tư duy. Lôgíc và ngôn ngữ tự nhiên là hai lĩnh vực khác nhau, song chúng không hoàn toàn tách biệt nhau mà bên cạnh những điểm dị biệt, chúng còn có những điểm tương đồng. Trong bài viết này, tác giả tập trung luận giải nhằm làm rõ những điểm tương đồng và dị biệt giữa lôgíc và ngôn ngữ tự nhiên.
Về số lượng các công thức đúng của tam đoạn luận nhất quyết đơn Về số lượng các công thức đúng của tam đoạn luận nhất quyết đơn
(16/06/2021)
Trong bài, tác giả đề cập vấn đề phân tích số lượng các công thức đúng của tam đoạn luận nhất quyết đơn theo trình tự hình thành và phát triển trong lịch sử lôgíc học, bắt đầu từ Arixtốt. Theo Arixtốt, chỉ cần 14 công thức được phân bố theo ba dạng hình là đủ. Sau đó, các học trò của ông là Teofrast và Evdem đã bổ sung thêm 5 công thức mới vào dạng hình thứ nhất. Việc chuyển 5 công thức mới sang dạng hình mới độc lập, dạng hình IV, đã được C.Galen - nhà lôgíc học La Mã thực hiện. Sau lôgíc học Port - Royal, con số 19 công thức đúng của tam đoạn luận nhất quyết đơn mới được khẳng định. Leibniz đã phát triển quan niệm truyền thống và chỉ ra một sự phân bố các công thức đúng của tam đoạn luận một cách độc đáo - 24 công thức được phân bố đều cho bốn dạng hình. Tuy nhiên, theo chúng tôi, về mặt khoa học, chỉ cần 19 công thức là đủ.

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007