Lịch sử tư tưởng Việt Nam và Phật giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam

29/11/2021

Cuốn sách này lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng lí luận để nghiên cứu về lịch sử tư tưởng Việt Nam. Các bài viết đề cập đến nhiều phương diện khác nhau, như: giai cấp, nguồn gốc dân tộc, phương thức sản xuất châu Á, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, chủ nghĩa bành trướng… Bên cạnh đó, cuốn sách còn đề cập đến một số vấn đề của lịch sử tư tưởng Đông Á như: tư tưởng dân bản, Tam giáo đồng nguyên…

          Lịch sử tư tưởng Việt Nam và Phật giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam

          Viện Triết học

          Nxb Đại học Sư phạm, 2020, 599 tr.

          Số ISBN: 9786045470251

                                                                                                              

Cuốn sách này lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng lí luận để nghiên cứu về lịch sử tư tưởng Việt Nam. Các bài viết đề cập đến nhiều phương diện khác nhau, như: giai cấp, nguồn gốc dân tộc, phương thức sản xuất châu Á, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, chủ nghĩa bành trướng… Bên cạnh đó, cuốn sách còn đề cập đến một số vấn đề của lịch sử tư tưởng Đông Á như: tư tưởng dân bản, Tam giáo đồng nguyên…

Cuốn sách đã phản ánh và tổng kết được nhiều thành tựu nghiên cứu lịch sử tư tưởng Việt Nam cho đến thời điểm những năm 80 của thế kỷ XX. Có những đúc kết ở thời điểm đó đến nay vẫn còn giá trị, nhưng cũng không ít trong đó đã trở thành lịch sử vấn đề, thậm chí lạc hậu và sai lầm.

Cuốn sách là một công trình quan trọng trong nghiên cứu về lịch sử tư tưởng Việt Nam, rất có giá trị tham khảo đối với các nhà nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn và công tác giáo dục – đào tạo.

Cuốn sách gồm hai phần:

Phần I: Một số vấn đề lí luận về lịch sử tư tưởng Việt Nam

Phần II: Phật giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam.


http://philosophy.vass.gov.vn/


Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007