Quan điểm của các nhà kinh điển mácxít về tự do và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay

29/11/2021

Tự do là giá trị chung của nhân loại và là sản phẩm tất yếu của sự phát triển lịch sử nhân loại. Tự do luôn là khao khát, là mục tiêu tranh đấu của nhiều dân tộc trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

           Quan điểm của các nhà kinh điển mácxít về tự do và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay

           Vũ Thị Kiều Phương

           Nxb Khoa học xã hội, 2020, 213 tr.

           Số ISBN: 9786043081503

         

          Tự do là giá trị chung của nhân loại và là sản phẩm tất yếu của sự phát triển lịch sử nhân loại. Tự do luôn là khao khát, là mục tiêu tranh đấu của nhiều dân tộc trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

          Quan niệm về tự do của các nhà kinh điển mácxít đã tạo nên một dấu mốc phát triển mới trong nhận thức của nhân loại về tự do. Các ông không chỉ giải quyết vấn đề về mặt nhận thức, mà quan trọng hơn, các ông đã mở ra con đường và phương thức để nhân loại đi đến thời kỳ tiến bộ xã hội mới. Vì thế, quan niệm về tự do của các nhà kinh điển mácxít đã chạm được đến trái tim yêu nước nồng nàn và trở thành ngọn đuốc soi sáng chí hướng cách mạng sắt son của người thanh niên Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh). Hồ Chí Minh đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam giữ được quyền tự do để xây dựng một nước Việt Nam độc lập và để lại cho thế hệ sau những bài học quý giá trong việc vận dụng quan niệm về tự do của các nhà kinh điển mácxít vào phát triển con người và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

          Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, một số vấn đề về tự do chưa được giải đáp thỏa đáng, như mối quan hệ giữa tự do và dân chủ, tự do và nhân quyền, tự do và trách nhiệm xã hội, tự do cá nhân và sự phát triển của xã hội… Do vậy, cuốn sách này góp phần cung cấp thêm thế giới quan và phương pháp luận cho việc giải đáp những vấn đề về tự do và đề xuất một số giải pháp nhằm vận dụng sáng tạo và hiệu quả quan niệm về tự do của các nhà kinh điển mácxít trong điều kiện Việt Nam hiện nay.

         

Cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1: Quan niệm của các nhà kinh điển mácxít về tự do và những giá trị lịch sử.

Chương 2: Sự vận dụng quan niệm của các nhà kinh điển mácxít về tự do vào thực tiễn Việt Nam hiện nay.

Chương 3: Một số giải pháp và đề xuất nhằm vận dụng hiệu quả quan niệm của các nhà kinh điển mácxít về tự do vào điều kiện Việt Nam hiện nay.


http://philosophy.vass.gov.vn/


Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007