Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và thực hành dân chủ (Sách chuyên khảo)

17/05/2022

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và thực hành dân chủ; Đỗ Kim Hoa; Nxb Khoa học xã hội, 2022, 199 tr.; Số ISBN: 9786043088403

          Trong kho tàng di sản văn hóa và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm về dân chủ giữ một vị trí rất quan trọng trong hệ tư tưởng và chi phối mọi hoạt động của Người. Quan điểm về dân chủ của Hồ Chí Minh bắt nguồn từ khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam, đồng thời, Người đã tiếp thu chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại và vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

          Từ khi thực hiện chính sách “mở cửa”, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến thực thi dân chủ cho người dân. Để có được những định hướng đúng và trúng thì đường lối, chính sách để thực thi dân chủ không thể không dựa vào những lý luận dân chủ trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

          Vì lẽ đó, Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và thực hành dân chủ là vấn đề không chỉ có ý nghĩa lịch sử sâu sắc mà còn mang giá trị thời đại hết sức to lớn. Tư tưởng ấy thể hiện tầm cao trí tuệ trong dòng tư tưởng Việt Nam.

Cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ

Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất, vai trò, phương thức biểu hiện dân chủ và phương pháp thực hành dân chủ

Chương 3: Ý nghĩa hiện thời của tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ ở Việt Nam hiện nay


 


http://philosophy.vass.gov.vn/


Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007