V.I.Lênin nói về thái độ của người cộng sản đối với tôn giáo trong cách mạng xã hội chủ nghĩa V.I.Lênin nói về thái độ của người cộng sản đối với tôn giáo trong cách mạng xã hội chủ nghĩa
(18/11/2021)
Bài viết trình bày và luận giải quan điểm của V.I.Lênin về thái độ của người cộng sản đối với tôn giáo trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đó, tác giả cho rằng một đảng cầm quyền vô thần, duy vật không phủ nhận sự tồn tại của tôn giáo như một nhu cầu tinh thần, đức tin cho con người, song phải có thái độ dứt khoát với xu hướng và biểu hiện tiêu cực của tôn giáo, phải chống lại thứ chủ nghĩa thần bí, phê phán quan điểm coi tôn giáo là “việc riêng tư” không chịu sự quản lý của nhà nước.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và sự hiện thực hoá trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và sự hiện thực hoá trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam
(21/10/2021)
Trong bài viết này, tác giả đã trình bày một cách khái quát và luận giải những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội, trong quan niệm của Hồ Chí Minh, là một xã hội mới về chất, các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội phát triển đến trình độ cao; là xã hội hướng đến giải phóng con người, cho con người và vì con người. Nói cách khác, theo Hồ Chí Minh, đặc trưng mang tính bản chất của chủ nghĩa xã hội là dân giàu, nước mạnh. Đồng thời, tác giả đã phân tích quá trình hiện thực hóa những tư tưởng của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội trong hơn 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới ở Việt Nam, làm rõ những thành tựu to lớn đã đạt được trên các lĩnh vực của đời sống xã hội cũng như những vấn đề đặt ra mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cần tiếp tục phấn đấu thực hiện trong thời gian tới.
Những điều cốt yếu trong di sản Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc để phát triển dân tộc tới chủ nghĩa xã hội Những điều cốt yếu trong di sản Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc để phát triển dân tộc tới chủ nghĩa xã hội
(18/11/2021)
Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là sự vận dụng sáng tạo, mà còn là sự phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin trong thực tiễn cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới ở thời đại mới – thời đại sinh thành chủ nghĩa xã hội hiện thực và quá độ tới chủ nghĩa xã hội. Ở Việt Nam, thời đại ấy là thời đại của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Những điều cốt yếu trong di sản Hồ Chí Minh là tư tưởng về giải phóng dân tộc, về cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc; về Đảng cách mạng chân chính với tư cách Đảng kiểu mới; về chủ nghĩa xã hội và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Vận mệnh của học thuyết Mác về chủ nghĩa xã hội Vận mệnh của học thuyết Mác về chủ nghĩa xã hội
(18/10/2021)
Luận giải giá trị lịch sử và sức sống của học thuyết Mác về chủ nghĩa xã hội trên cơ sở làm rõ thái độ của ông đối với nền văn minh công nghiệp và quan niệm của ông về con đường vận động tiếp theo của nền văn minh đó, trong bài viết này, tác giả đã khẳng định, học thuyết này của C.Mác không phải là sự phủ định sạch trơn đối với văn minh, mà là sự phủ định nhằm khắc phục văn minh trên một nhánh phát triển xã hội mới về chất cùng với việc giữ lại toàn bộ những thành tựu phong phú của nó. Với tư cách này, học thuyết Mác là cái nhìn mới về thế giới, về sự vận động và phát triển theo quy luật của nó, trong đó các giá trị nhân văn, sự tự do cá nhân và tiến bộ xã hội được khẳng định. Do vậy, giá trị và sức sống của học thuyết Mác vẫn trường tồn trong thời đại ngày nay.
Quan hệ giữa nội dung và hình thức trong phương pháp tuyên truyền Hồ Chí Minh Quan hệ giữa nội dung và hình thức trong phương pháp tuyên truyền Hồ Chí Minh
(18/10/2021)
Bài viết tập trung phân tích mối quan hệ giữa nội dung và hình thức trong phương pháp tuyên truyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo tác giả, trong phương pháp tuyên truyền của Hồ Chí Minh, phản ánh chân thực nội dung là yếu tố cốt lõi, xuyên suốt, còn hình thức biểu hiện nội dung luôn ngắn gọn và dễ hiểu. Hai đặc điểm cơ bản này luôn gắn bó chặt chẽ, thống nhất với nhau và đó là cơ sở tạo nên nét đặc sắc, độc đáo cũng như tính hiệu quả trong phương pháp tuyên truyền của Người.
Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh
(08/10/2021)
Trong bài viết này, tác giả đã đưa ra, luận giải và đi đến khẳng định, với Hồ Chí Minh, mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là xây dựng một xã hội “dân giàu, nước mạnh”, là thay đổi cả xã hội, cả thiên nhiên, làm cho xã hội không còn người bóc lột người, mọi người đều được ấm no và hạnh phúc, đều có quyền được học hành, có quyền hưởng tự do, dân chủ, công bằng và bình đẳng. Đó cũng là tư tưởng nhất quán của Người về chủ nghĩa xã hội, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Sự kế thừa và phát triển học thuyết Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội, về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh Sự kế thừa và phát triển học thuyết Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội, về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh
(18/10/2021)
Đến với học thuyết Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh đã kế thừa và tiếp thu có chọn lọc, vận dụng và phát triển lý luận này một cách sáng tạo, hoàn toàn xa lạ với những gì là giáo điều, kinh viện. Những vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã được Người luận giải trên cơ sở gắn nguyên lý với hành động, lý luận với thực tiễn, những nguyên lý phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lênin với tinh hoa văn hóa Việt Nam và phương Đông, đồng thời nắm vững cái cốt lõi, “linh hồn sống” của chủ nghĩa Mác - Lênin là phương pháp biện chứng, trên tinh thần nâng cao tác phong độc lập suy nghĩ và tự do tư tưởng. Đến với học thuyết Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội trên tinh thần và cách tiếp cận đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội chính là học thuyết Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà nội dung cốt lõi là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Quan điểm của V.I.Lênin về vai trò của văn hóa và phát triển văn hóa trong thời kỳ quá độ Quan điểm của V.I.Lênin về vai trò của văn hóa và phát triển văn hóa trong thời kỳ quá độ
(07/09/2021)
Luận giải quan điểm của V.I.Lênin về vai trò của văn hóa và phát triển văn hóa, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và khẳng định quan điểm của ông về vai trò nền tảng của văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chế độ xã hội mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho quảng đại quần chúng nhân dân. Với bối cảnh lịch sử - cụ thể ở nước Nga Xôviết đầu những năm 20 của thế kỷ XX, phát triển văn hóa phải được coi là một cuộc cách mạng và là một trong “hai nhiệm vụ chủ yếu có ý nghĩa đánh dấu thời đại”, là “một thời kỳ lịch sử đặc biệt” để xây dựng nền văn hóa vô sản, văn hóa xã hội chủ nghĩa và lấy đó làm nền tảng, làm động lực quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Nghĩ về mùa xuân và tuổi trẻ trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh Nghĩ về mùa xuân và tuổi trẻ trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh
(17/08/2021)
Từ quan niệm tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bài viết chỉ ra và phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về việc xã hội cần phải chăm sóc, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho thanh niên có thể hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà lịch sử giao phó và xứng đáng là những mầm xuân của đất nước. Đồng thời, bài viết chỉ ra rằng, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, bản thân thanh niên cũng phải tự biết tu rèn về đạo đức, về trình độ khoa học, kỹ thuật, về khả năng mỹ cảm để xứng đáng là người chủ tương lai của nước nhà.
“Công việc đối với con người” trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công việc đối với con người” trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
(11/05/2021)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của Đảng và dân tộc Việt Nam, người chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn của nhân loại. Trước khi đi xa, Người đã để lại cho dân tộc ta, đất nước ta một di sản vô cùng quý giá - Di chúc của Người. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh cả tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Người, cả những nội dung cơ bản và quan điểm cốt yếu trong tư tưởng Hồ Chí Minh; vạch ra phương hướng phát triển cho cách mạng Việt Nam không chỉ 40 năm đã qua, mà cả hôm nay và mai sau.
Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007