Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết và dân chủ - Đoàn kết để kiến tạo nền Cộng hòa do Nhân dân là chủ và làm chủ Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết và dân chủ - Đoàn kết để kiến tạo nền Cộng hòa do Nhân dân là chủ và làm chủ
(20/05/2022)
Trên cơ sở phân tích tính nhân văn sâu sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết, tác giả bài viết đi đến kết luận rằng, tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh là nền tảng và nguồn sức mạnh to lớn không những trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, mà còn trong công cuộc xây dựng và phát triển nền cộng hòa, nơi mà mọi người dân đều có quyền là chủ và có cơ hội làm chủ. Nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện ở quan niệm của Người về mối liên hệ mật thiết và gần gũi giữa đoàn kết và dân chủ, giữa chính thể cộng hòa và dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Tư duy sáng tạo và tầm nhìn chiến lược của Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam (Kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016)) Tư duy sáng tạo và tầm nhìn chiến lược của Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam (Kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016))
(10/06/2022)
Bài viết tập trung phân tích và luận giải những dấu ấn nổi bật và sâu sắc nhất từ tư duy sáng tạo và tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam trên các khía cạnh: Lựa chọn hướng đi cho cách mạng giải phóng dân tộc, chuẩn bị và tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc, bảo đảm các điều kiện cần và đủ cho sự ra đời của Nhà nước mới sau thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc. Qua đó, góp phần khẳng định công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng nước ta.
Sức sống bền vững của những giá trị trong triết học Mác và ý nghĩa thời đại của nó (Kỷ niệm 198 năm ngày sinh (C.Mác 5/5/1818 - 5/5/2016)) Sức sống bền vững của những giá trị trong triết học Mác và ý nghĩa thời đại của nó (Kỷ niệm 198 năm ngày sinh (C.Mác 5/5/1818 - 5/5/2016))
(14/06/2022)
Kể từ khi ra đời đến nay, trải qua những bước thăng trầm của lịch sử, triết học Mác luôn khẳng định được ý nghĩa vô cùng to lớn của nó đối với sự phát triển của lịch sử xã hội loài người. Triết học Mác có được những giá trị mang sức sống bền vững ấy chính là bởi nó thực sự có được những giá trị phổ quát từ tổng hợp những giá trị mang tính lịch sử, giá trị mang tính thời đại và giá trị mang tính nhân loại. Và, so với bất cứ nền triết học nào từ trong lịch sử đến nay về những ý nghĩa có được như vậy, bản thân triết học Mác đã luôn mang trong nó một sức mạnh của sự thống nhất giữa lý luận và phương pháp, đến lượt mình, sức mạnh phương pháp luận khoa học của triết học Mác đã vạch ra cho nhân loại một con đường phát triển tất yếu.
Những cống hiến của V.I.Lênin trong việc bảo vệ và phát triển triết học Mác (Kỷ niệm 146 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 – 22/4/2016)) Những cống hiến của V.I.Lênin trong việc bảo vệ và phát triển triết học Mác (Kỷ niệm 146 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 – 22/4/2016))
(31/05/2022)
Bảo vệ và phát triển triết học Mác, V.I.Lênin đã đưa triết học Mác sang một giai đoạn phát triển mới và làm cho triết học Mác trở thành triết học Mác - Lênin. Với “Những người bạn dân là thế nào...”, V.I.Lênin không chỉ phát triển, làm phong phú thêm quan niệm duy vật về lịch sử, nhất là lý luận về hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác, mà còn làm sáng tỏ những quy luật phát triển khách quan và động lực chủ yếu cho sự phát triển xã hội. Với “Bút ký triết học”, khi dành sự quan tâm đặc biệt cho việc nghiên cứu phép biện chứng, nhất là ở triết học Hêghen, V.I.Lênin đã làm phong phú thêm phép biện chứng duy vật do C.Mác và Ph.Ăngghen xây dựng.
Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài vào sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài vào sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay
(30/05/2022)
Từ xưa, tiền nhân đã tổng kết rằng, “hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Thực vậy, để phát triển mọi quốc gia, cả trong lịch sử lẫn hiện tại, đều hết sức coi trọng nhân tài. Trong bài viết này, trên cơ sở luận giải những tư tưởng đúng đắn, sâu sắc của Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài trong sự nghiệp cách mạng, tác giả đã đề xuất một số cách thức, biện pháp để thu hút, bồi dưỡng và phát triển, trọng dụng nhân tài vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
V.I.Lênin luận về những vấn đề cơ bản trong quan hệ quốc tế giai đoạn cuối thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX V.I.Lênin luận về những vấn đề cơ bản trong quan hệ quốc tế giai đoạn cuối thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX
(27/05/2022)
Cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản trên thế giới đã bước sang giai đoạn tột cùng là chủ nghĩa đế quốc, sự cạnh tranh giữa các nước tư bản ngày càng gay gắt, đồng thời, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động chống lại sự áp bức, bóc lột của giai cấp tư sản diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Đứng trước bối cảnh đó, V.I.Lênin đã có sự phân tích sâu sắc và chính xác những vấn đề cơ bản trong quan hệ quốc tế giai đoạn này, đó là sự cạnh tranh giành quyền bá chủ thế giới của các cường quốc tư bản chủ nghĩa, phong trào đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc, cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản thế giới để tự giải phóng và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Giáo dục những giá trị bền vững trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh Giáo dục những giá trị bền vững trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh
(01/04/2022)
Giá trị được đề cập trong bài viết này là những giá trị tinh thần, những giá trị văn hóa. Trong các giá trị văn hóa, tư tưởng - lý luận đóng vai trò cốt lõi, chủ đạo. Giáo dục giá trị không chỉ quan tâm tới giáo dục nhận thức, mà còn phải đặc biệt chú trọng giáo dục tình cảm, hình thành niềm tin, thúc đẩy con người hành động, hướng tới hệ giá trị Chân - Thiện - Mỹ.
Tư duy và hoạt động thực tiễn sáng tạo của Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Tư duy và hoạt động thực tiễn sáng tạo của Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(22/03/2022)
Nhằm góp thêm cơ sở để làm sáng tỏ tư duy Hồ Chí Minh về quy luật hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam – Chủ nghĩa Mác – Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích: 1) Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về việc thành lập Đảng Cộng sản; 2) Sự kết hợp phong trào công nhân với phong trào yêu nước Việt Nam; 3) Những hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong Di chúc Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong Di chúc
(15/03/2022)
Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để ngày càng xứng đáng với vị thế, trọng trách Đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền là một trong những nhiệm vụ then chốt được Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt quan tâm và tiến hành một cách thường xuyên, nghiêm túc. Trong bài viết này, tác giả đã luận giải những tư tưởng sâu sắc của Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng được Người nêu ra trong bản Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân. Theo tác giả, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần rèn luyện, bồi dưỡng Đảng ta thực sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò của nhà nước trong phát triển kinh tế Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò của nhà nước trong phát triển kinh tế
(09/03/2022)
Trong quan niệm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin, nhà nước luôn có chức năng kinh tế. Nghĩa là, nhà nước ra đời và tồn tại không phải chỉ thuần túy thực hiện chức năng chính trị, không chỉ quản lý xã hội, mà còn quản lý và phát triển kinh tế. Nhà nước chính là đại diện cho giai cấp thống trị về kinh tế và chức năng kinh tế của nhà nước cũng chính là nhằm củng cố địa vị của giai cấp cầm quyền. Trên cơ sở nghiên cứu quan điểm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị và vai trò của nhà nước trong Chính sách kinh tế mới (NEP) của V.I.Lênin, bài viết nêu bật những vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò của nhà nước trong phát triển kinh tế.
Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007