Mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh Mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh
(10/06/2015)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp là một trong những nhân tố đảm bảo thành công của cách mạng Việt Nam, một trong những đóng góp xuất sắc của Người vào kho tàng lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin.
Về mối quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo trong tư tưởng Hồ Chí Minh Về mối quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo trong tư tưởng Hồ Chí Minh
(04/06/2015)
Mối quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo là một nội dung quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng tôn giáo. Bởi lẽ, đối với Người, mục tiêu cao nhất, xuyên suốt cuộc đời cách mạng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Và, theo Người, đây là cơ sở vững chắc nhất để thực hiện các quyền cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
(04/06/2015)
Việc thực hiện nhất quán, lâu dài chính sách cơ cấu kinh tế nhiều thành phần và sử dụng đúng đắn các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nhằm giải phóng sức sản xuất, khơi dậy mọi tiềm năng của đất nước được coi như một sự sáng tạo, một nhân tố mới trong công cuộc đổi mới ở nước ta. Thực ra, vấn đề này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát hiện, đề cập và vận dụng từ rất sớm. Nó thực sự là một bộ phận quan trọng không thể tách rời của một chỉnh thể thống nhất những tư tưởng kinh tế của Người.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và phát huy nhân tố con người Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và phát huy nhân tố con người
(02/06/2015)
Vấn đề giải phóng con người, đem lại hạnh phúc cho con người là mục đích cao nhất trong quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều đó được chi phối bởi triết lý nhân văn mà Người đã khái quát là: Suy cho đến cùng, mọi vấn đề đều là vấn đề ở đời và làm người. Ở đời và làm người là phải thương nước, thương dân, thương nhân loại đau khổ bị áp bức. Theo đó, có thể nói, tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất con người chính là sự kế thừa và phát triển những tinh hoa tư tưởng văn hoá nhân loại mà chủ yếu là tiếp thu và sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về con người trong hoàn cảnh Việt Nam.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về lý luận và học tập lý luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về lý luận và học tập lý luận
(01/06/2015)
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh luôn coi trọng lý luận và việc học tập lý luận của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Người rất tâm đắc với câu nói nổi tiếng của V.I.Lênin: “Không có lý luận cách mạng thì không có phong trào cách mạng”. Người thường xuyên đòi hỏi người lãnh đạo cách mạng, đội ngũ cán bộ và đảng viên phải học tập lý luận, biết vận dụng lý luận trong thực tiễn, không được coi thường lý luận và lý luận suông.
Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007