Đặc điểm đời sống tinh thần của người dân vùng đồng bằng sông Hồng Đặc điểm đời sống tinh thần của người dân vùng đồng bằng sông Hồng
(06/06/2022)
Bài viết tập trung phân tích và khái quát những đặc điểm cơ bản trong đời sống tinh thần của người dân vùng đồng bằng sông Hồng trên một số phương diện chủ yếu như đời sống tâm linh, đời sống tâm lý, đời sống chính trị, đạo đức, lối sống, đời sống văn hóa nghệ thuật. Từ đó, góp phần xây dựng một nhận thức đúng đắn, sâu sắc hơn về tầm quan trọng của đời sống tinh thần nói riêng và của văn hóa khu vực này nói chung, nhất là trong bối cảnh xây dựng đất nước hiện nay.
Tác động của tôn giáo và sinh hoạt tôn giáo đến việc xây dựng niềm tin xã hội (Qua nghiên cứu trường hợp Công giáo và Phật giáo) Tác động của tôn giáo và sinh hoạt tôn giáo đến việc xây dựng niềm tin xã hội (Qua nghiên cứu trường hợp Công giáo và Phật giáo)
(17/12/2022)
Tôn giáo có ảnh hưởng mạnh đến đời sống cá nhân và xã hội. Niềm tin tôn giáo góp phần định vị ý thức cá nhân trong những khuôn khổ nhất định. Với những tín đồ tôn giáo mang lại thêm ý nghĩa và mục đích cho cuộc sống của họ, giúp họ đánh giá quá khứ, hiểu hiện tại và hy vọng vào tương lai cũng như đem lại sự ổn định tâm lý. Bài viết này góp phần phân tích vấn đề tác động của tôn giáo và sinh hoạt tôn giáo đến việc xây dựng niềm tin xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, việc xác định được những giá trị tích cực của tôn giáo đã và đang tác động đến niềm tin xã hội là vô cùng cần thiết.
Tư tưởng nhân học triết học Kito giáo - Cơ sở cho lối sống của tín đồ Kito giáo trong bối cảnh hiện nay Tư tưởng nhân học triết học Kito giáo - Cơ sở cho lối sống của tín đồ Kito giáo trong bối cảnh hiện nay
(15/04/2022)
Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang đưa nhân loại xích lại gần nhau hơn, trở thành một đại gia đình, có chung một Tổ quốc là Trái Đất. Đại gia đình nhân loại nhận thức rõ điều kiện cần thiết cho cuộc sống chung của họ là một hệ giá trị văn hóa tinh thần nhân văn chung, trước hết là văn hóa đối thoại, văn hóa khoan dung và văn hóa hòa bình. Giống như những tôn giáo thế giới khác, Kitô giáo đem lại một quan niệm cụ thể về mục đích sống của con người (lẽ sống) và qua đó tạo dựng cơ sở cho lối sống của tín đồ Kitô giáo. Quan niệm về lẽ sống của Kitô giáo có căn cứ là cái nhìn độc đáo về con người, về bản tính người - đó là tư tưởng nhân học triết học của nó. Để thấu hiểu lối sống của tín đồ Kitô giáo trong bối cảnh hiện nay, thì việc đào sâu tìm hiểu cội nguồn của lối sống ấy có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng.
Về đạo đức truyền thống và đạo đức cách mạng Về đạo đức truyền thống và đạo đức cách mạng
(28/03/2022)
Trên cơ sở làm rõ những vấn đề cơ bản của đạo đức từ thế giới quan của chủ nghĩa Mác, tác giả luận giải về đạo đức truyền thống, đạo đức cách mạng và mối quan hệ giữa hai lĩnh vực đạo đức này. Theo tác giả, trong bối cảnh chúng ta đang bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội thì việc nhận thức và vận dụng mối quan hệ này là hết sức cần thiết. Việc kết hợp những yếu tố tích cực của đạo đức truyền thống với tư cách đạo đức dân tộc với đạo đức cách mạng với tư cách đạo đức mới trong quá trình giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội sẽ đảm bảo cho chúng ta thực hiện được mục tiêu xây dựng con người mới, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và tài năng để phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới.
Xung đột văn hoá Xung đột văn hoá
(25/11/2021)
Làm rõ khái niệm “xung đột”, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và phân tích vấn đề “xung đột văn hoá”, “xung đột văn hoá thuần tuý” và “xung đột nhìn từ góc độ văn hoá” trong thời đại ngày nay. Từ những luận giải đó, tác giả đã đi đến khẳng định, bổ sung cho việc nghiên cứu xung đột bằng cách tiếp cận văn hoá và đưa văn hoá như một tham số vào trong các phân tích về xung đột và giải quyết xung đột là cái cần thiết trong thời đại ngày nay.
Thời hiện đại còn lại những gì? Triết học và văn hoá trong tiến trình tới kỷ nguyên toàn cầu. (Phần một) Thời hiện đại còn lại những gì? Triết học và văn hoá trong tiến trình tới kỷ nguyên toàn cầu. (Phần một)
(25/11/2021)
Trong bài viết này, tác giả tập trung làm rõ những đặc trưng của tính hiện đại còn lưu giữ lại trong suy tư triết học trong kỷ nguyên toàn cầu. Để giải quyết vấn đề trên, tác giả đã luận giải hai vấn đề cơ bản: 1/ Triết học “xuất hiện từ văn hóa” có nghĩa là gì? 2/ Những luận điểm cho vấn đề triết học xuất hiện từ văn hóa.
Vấn đề lợi ích kinh tế của người nông dân trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay Vấn đề lợi ích kinh tế của người nông dân trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay
(28/10/2021)
Trên cơ sở phân tích lợi ích kinh tế với tính cách động lực trực tiếp thúc đẩy con người hoạt động tích cực, năng động và sáng tạo, trong bài viết này, tác giả đã luận giải nhằm nêu rõ vấn đề lợi ích kinh tế của người nông dân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói chung và công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nói riêng ở nước ta hiện nay. Đồng thời, tác giả cũng đề cập đến một số vấn đề nhằm đảm bảo lợi ích của người nông dân trên tinh thần tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ quá trình phát triển.
Vấn đề nâng cao “sức mạnh mềm” văn hóa ở Việt Nam hiện nay Vấn đề nâng cao “sức mạnh mềm” văn hóa ở Việt Nam hiện nay
(18/10/2021)
Nâng cao “sức mạnh mềm” văn hóa quốc gia là biện pháp chiến lược quan trọng trong thời đại toàn cầu hóa. Hiện nay, văn hóa ngày càng trở thành sức tụ hội dân tộc và mạch nguồn quan trọng của sự sáng tạo, là nhân tố quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia. Từ khi Đảng ta khởi xướng công cuộc đổi mới tới nay, cùng với phát triển "sức mạnh cứng”, như kinh tế, khoa học - kỹ thuật, quốc phòng, "sức mạnh mềm" văn hóa cũng không ngừng phát triển. Tuy nhiên, theo tác giả, so với những nước phát triển trên thế giới, ở Việt Nam không những “sức mạnh cứng” chưa đủ mạnh, mà cả “sức mạnh mền” cũng yếu hơn. Do vậy, trong bối cảnh sự cạnh tranh sức mạnh tổng hợp quốc gia ngày càng gay gắt và nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần ngày càng tăng của nhân dân, chúng ta cần thiết phải đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng “sức mạnh mềm” văn hóa.
Toàn cầu hóa truyền thông đại chúng và những hệ quả của nó Toàn cầu hóa truyền thông đại chúng và những hệ quả của nó
(08/09/2021)
Khẳng định toàn cầu hóa truyền thông đại chúng đã trở thành hiện thực từ giữa thế kỷ XX, trong bài viết này, tác giả không chỉ tập trung làm rõ thực chất của toàn cầu hóa truyền thông đại chúng được thể hiện ở sự phát triển nhanh chóng về sức mạnh của các loại hình phương tiện và các chủ thể chi phối, ở sự quy chuẩn hóa công nghệ truyền thông diễn ra trên phạm vi toàn cầu và ở môi trường truyền thông, mà còn chỉ ra và phân tích các yếu tố điều kiện của nó, những hệ quả của nó, cả những hệ quả tích cực lẫn hệ quả tiêu cực.
Tìm hiểu hoạt động kinh doanh và văn hoá kinh doanh cổ truyền của người Việt Nam Tìm hiểu hoạt động kinh doanh và văn hoá kinh doanh cổ truyền của người Việt Nam
(24/08/2021)
Trên cơ sở trình bày các khái niệm kinh doanh và văn hóa kinh doanh, trong bài viết này, tác giả đã luận giải để làm rõ hoạt động kinh doanh và văn hóa kinh doanh cổ truyền của người Việt Nam. Theo tác giả, mặc dù hoạt động kinh doanh là nghề không được coi trọng và phát triển rất chậm trong xã hội phong kiến, song không vì thế mà người Việt Nam không có văn hóa kinh doanh truyền thống. Coi trọng chữ tín, thái độ hòa nhã cũng như sự phê phán thói gian dối, lừa đảo… là những giá trị biểu hiện văn hóa kinh doanh truyền thống của dân tộc.
Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007