Phát huy vai trò các chủ thể bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

05/02/2024

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Bài viết phân tích vị trí, vai trò của các chủ thể trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chỉ ra những 

 

Từ khi ra đời, Đảng cộng sản Việt Nam đã luôn bám sát thực tế trong mỗi giai đoạn cách mạng, thường xuyên, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ thể bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó các cấp ủy Đảng, các cơ quan tham mưu của đảng, nhất là Ban Tuyên giáo các cấp; các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị; các cán bộ lực lượng vũ trang, cán bộ nghiệp vụ, phóng viên... Do đã phát huy được vai trò của các chủ thể nên Đảng ta luôn chủ động trên mặt trận này. Vai trò của các chủ thể thể hiện ở những nội dung sau:

Thứ nhất, Đảng đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, kịp thời góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế và trong nước, sự tha hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đã tạo cớ để các thế lực thù địch lợi dụng vu cáo, xuyên tạc về Đảng. Đứng trước tình hình ấy, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết về xây dựng Đảng. Điển hình như: Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 1-8-2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-1-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Ban Bí thư Trung ương khóa XII đã ra Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9-2-2018 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Đặc biệt, Bộ Chính trị Khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" v.v.. Việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã thể hiện sự chủ động của Đảng trong công tác này.

Thứ hai, các cơ quan chuyên môn tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Trong những năm qua, các cơ quan chuyên môn đã thành lập ban chuyên trách để thực hiện việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học, nghệ thuật và trên mạng xã hội. Một số đơn vị bộ đội thực hiện tốt nhiệm vụ tác chiến, nhận diện nhanh chóng, phong tỏa kịp thời các thông tin xấu độc v.v..

Thực hiện Kết luận số 94-LL/TW ngày 30-12-2002 của Ban Bí thư về nhiệm vụ tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, Ban Bí thư đã thành lập Ban chỉ đạo Trung ương 94 để đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Các địa phương, ban, ngành cũng thành lập Ban Chỉ đạo 94, tạo lập và hình thành một hệ thống thống nhất từ Trung ương đến địa phương. 

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Hướng dẫn số 01-HD/BCĐ ngày 25-6-2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về việc thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, huyện và tương đương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các ban, bộ, ngành, các cấp đã thành lập Ban chỉ đạo 35 của đơn vị, địa phương mình. Ngoài ra các ban như: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại; Ban chỉ đạo 609; Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng (Bộ Tư lệnh 86) được thành lập.

Việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn được các tổ chức chính trị - xã hội tham gia tích cực. Tại các trường đại học, cao đẳng, các học viện, phòng công tác chính trị sinh viên phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội sinh viên... thành lập các đội, nhóm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. 

Đội ngũ cán bộ các chuyên ngành khoa học lý luận chính trị ở hệ thống các học viện, các trường đại học trong cả nước được xây dựng, phát triển thành lực lượng đông đảo, được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn và được trang bị kỹ năng nghiệp vụ… góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ ba, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã và đang được phát huy. Thực tế cho thấy, đa số quần chúng nhân dân có ý thức bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, quyết tâm một lòng theo Đảng, theo định hướng XHCN; tinh thần cách mạng, tính tích cực chính trị của quần chúng nhân dân được phát huy mạnh mẽ, tạo ra bước chuyển biến căn bản trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trên lĩnh vực chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đất nước ổn định về chính trị - xã hội, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững.

Công tác đấu tranh chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đã đạt được nhiều kết quả. Bên cạnh công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên theo định kỳ hằng năm, để nắm được tình hình và quản lý cán bộ, đảng viên, Bộ Chính trị xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện “Quản lý việc lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội của cán bộ, đảng viên”. 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch không chỉ mang lại những kết quả to lớn trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận mà còn mang đến thành quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, các mặt của đời sống xã hội; đóng góp quyết định vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới đất nước.

Đạt được kết quả, trên là do:

Một là, các chủ thể lãnh đạo, quản lý nhận thức đúng đắn, kịp thời đưa ra những quan điểm, chủ trương, chính sách, giải pháp có hiệu quả trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Đảng ta luôn khẳng định phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, các cấp, các ngành của cả hệ thống chính trị. Đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, của các cấp, các ngành đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng và sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước, trong đó ngành tuyên giáo, Thông tin và Truyền thông, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân có vai trò nòng cốt.

Hai là, các cơ quan chuyên môn chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địchCác cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở đã chủ động đề ra biện pháp kịp thời, đúng đắn, sáng tạo, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực.

Ba là, cán bộ, đảng viên và nhân dân có tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tin tưởng, ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.Trong đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tỏ rõ tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước theo con đường XHCN. 

Từ thực tiễn phong phú của cách mạng, một trong những bài học kinh nghiệm được Đảng ta rút ra là “sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”(2). Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. 

Mặc dù vậy, chúng ta cũng thắn thắn nhận thấy: Vẫn còn một số chủ thể chưa nhiệt tình, thiếu quyết liệt, không nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Từ đó, việc cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch ở một số nơi, đôi khi còn chậm.

Trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, không phải ở đâu và lúc nào, cấp ủy, chính quyền cũng nhận thức và quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Đảng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc chưa nhạy bén, thiếu kịp thời, hiệu quả còn hạn chế, nhất là những thời điểm tình hình chính trị trong nước, khu vực và trên thế giới có những diễn biến phức tạp. 

Cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng ở nhiều nơi chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”; biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo còn chung chung, triển khai tổ chức thực hiện thiếu quyết liệt, thiếu kiểm tra đôn đốc. 

Cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương còn biểu hiện chủ quan, chưa thật sự nắm bắt tình hình cơ sở, địa bàn, dẫn đến chưa đề ra được nhiệm vụ, giải pháp toàn diện, khả thi để ngăn chặn kịp thời, vô hiệu hóa các âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch.

Một số cấp ủy và cơ quan nhà nước không kịp thời phân định rõ đúng - sai, còn lúng túng khi xử lý các tình huống bất thường, thậm chí có biểu hiện né tránh, rụt rè, thiếu quyết đoán trong phân tích và xử lý vụ việc. Vẫn còn cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhận thức đúng tính chất nguy hiểm của âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, những quan điểm sai trái, thù địch, chưa nhận thức rõ sự nguy hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ ta. 

Để phát huy hiệu quả vai trò của các chủ thể trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần thực hiện tốt một số giải pháp:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức của các chủ thể về vai trò, tầm quan trọng, vị trí của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên phải tiếp tục nâng cao nhận thức, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh chống các luận điệu phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; vạch trần thủ đoạn thổi phồng những sơ hở, yếu kém của Đảng, Nhà nước ta trong công tác xây dựng Đảng, trong quản lý kinh tế - xã hội nhằm kích động tâm lý bất mãn, chống đối, chia rẽ nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, không dao động trong bất cứ tình huống nào; kiên định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng, chống giáo điều, bảo thủ, trì trệ hoặc cực đoan, chủ quan nóng vội, đổi mới vô nguyên tắc; kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng.

Hai là, làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; không để xảy ra những thiếu sót, khuyết điểm trong quản lý kinh tế - xã hội để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. 

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính chủ động, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng nói chung, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nói riêng. Gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong công tác tư tưởng, lý luận. Tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, hoàn thiện hệ thống các quan điểm về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, khắc phục một số mặt lạc hậu, yếu kém của công tác lý luận. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc nghiên cứu, tuyên truyền và giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Phải coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ lý luận, nhất là các chuyên gia đầu ngành.

Ba là, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, giữa Trung ương và địa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, các binh chủng trên mặt trận tư tưởng, lý luận; trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. Có phương thức phối hợp giữa những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận với đội ngũ văn nghệ sỹ, đội ngũ chuyên gia kỹ thuật mạng, đội ngũ phóng viên v.v.. trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các mặt trận tư tưởng, lý luận; văn học nghệ thuật và trên không gian mạng.

Bốn là, tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, bảo đảm an ninh mạng... Chủ động, kịp thời cung cấp định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường sự đối thoại, tiếp xúc trực tiếp của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên với nhân dân, tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy dân chủ trong nội bộ Đảng và ngoài xã hội. Đồng thời, tăng cường tọa đàm, hội thảo khoa học; phát huy vai trò của các tạp chí, các nhà xuất bản trong lan tỏa, tuyên truyền thông tin tới từng người dân, cộng đồng xã hội.

Như vậy, để công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiệu quả, phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của các chủ thể, lôi cuốn được toàn thể nhân dân tham gia, tạo nên “thế trận lòng dân” vững chắc.

________________________

(1) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.65.


TS. LÊ THỊ HẠNH, Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/dien-dan/item/4124-phat-huy-vai-tro-cac-chu-the-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-dau-tranh-phan-bac-cac-quan-diem-sai-trai-thu-dich.html


Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam

Điện thoại: +84 435140527, +84 435141134, Fax: +84 435141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007